Kalle själv:

Här kommer brev från Kalle…det kan vara gamla brev eller nya, därför är de daterade med väldigt olika datum. Han har skrivit mycket också mängder av brev..men nu är första gången det blir möjligt för honom att nå ut till fler. Han fyller år 10 april.

Ankom 4 april 2011 – Brev från Kalle

Anledningen till världens kaos

I en tid då världens öde ligger i vågskålen, kan det förefalla vara för sent att försöka påverka utvecklingen. Om ”the point of no return” redan passerats, är det då meningsfullt att agera? Å andra sidan, vad har vi för val? Hoppet är det sista som dör, heter det! Men varför har vi inte agerat tidigare?

För egen del har läget varit medvetet i 40 år. Och varför har du då inte agerat? Jo, men det är vad jag försökt hela tiden, men få lyssnar och bryr sig. Jag har ägnat alldeles för mycken tid och försakat andra intressen, som familj och sociala aktiviteter för sakens skull, samt ådragit mig ett rykte att vara överspänd. Ibland börjar jag själv tro att jag är det? Världen synes på ytan vara opåverkad och allt flyter som vanligt. Men liksom en lavin utlöses av en tillfällighet, kan en till synes obetydlig bagatell starta en ohejdbar kataklysm, när planetens immunförsvar ligger på kanten till kollaps. Om vi inte i nuläget inser allvaret och minskar belastningen på vårt livsrum, kan det definitivt vara för sent att rädda vårt enda habitat.

Årtusenden av idiotiska krig och förödelse, och försummelser att vårda oss om vår planet fortsätter alltjämt, precis som om mänskligheten och planeten vore osårbar. Politiken känner inget ansvar utan agerar alltjämt utifrån egensinniga maktintressen. Det senaste politiska beteendet som kallas demokrati, är en chimär, som skickligt döljer den urgamla alltjämt pågående makttekniken. Allmänheten, om den verkligen kan betraktas som utrustad med sunt förnuft, har i vilket fall inget inflytande på den s.k. parlamentariska representationen. Det verkliga politiska tillståndet betecknas i England ”Parlamentarisk Diktatur”, helt beroende av inprogrammerad handlingsförlamning och psykiska svagheter hos allmänheten. Partierna lägger fram förslag som väljarna får rösta på. Väljarnas egna önskemål kommer aldrig fram. Följaktligen har vi ingen rösträtt! Vi har rätt att välja mellan partiernas förslag.

Regelmässigt är väljarnas önskemål inte överensstämmande med partiernas förslag, som inte kan undgå att färgas av parts- och egenintressen. Ett genomförande av ett nödvändigt politiskt paradigmskifte är önskvärt, men i praktiken omöjligt. Trots att medlen i den urgamla maktpolitiken är kartlagda, byggda på svagheter i den mänskliga naturen: Okunnighet, fråntaget personligt ansvar, auktoritetstro och inte minst, människans psykiska oförmåga att kunna värja sig mot indoktrinering – fenomenet att hjälplöst låta sig hjärntvättas, är vanliga svagheter hos många av oss människor.

Den omtalade fria viljan är en myt. Myten ingår i hjärntvättens teknik. Det politiska problemet är inte av fysisk teknisk karaktär, utan huvudsakligen ett psykologiskt predikament. Därför lever vanföreställningar av urgammalt slag kvar både i religioner och politik. På inget ställe i världen finns det ens en början till något nytt politiskt betraktelsesätt i naturvetenskaplig objektiv riktning, trots att det är uppenbart att de gamla klassiska politiska ideologiema inte visat sig kunna skapa de lyckosamhällen som utlovats.

Huvudinriktningarna; socialism och kapitalism innehåller båda fröerna till totalitarism. Gjorda experiment i den riktningen under förra seklet har alla slutat i blodiga diktaturer. Trots dessa uppenbara misslyckanden, dominerar alltjämt samma ideologiska system världspolitiken. Hur kan ett sunt förnuft inbilla sig att samma system som totalt misslyckats att skapa fred, samverkan och hållbar utveckling, är den politik som skall kunna föra världen bort från dessa destruktiva tendenser.

Nu är det allvar! Världens krigspotential är större än den någonsin tidigare varit och kan ta livet av världens hela befolkning flera gånger om. Därtill kommer förgiftning av jord, luft, vatten, nedskräpning och överbefolkning som allt gränsar till sammanbrott. Nu är behovet av ett politiskt paradigmskifte viktigare än allting annat. Finns det sådana möjligheter? Svaret är JA! Men allmänhetens indoktrinerade auktoritetstro och politikens oreflekterade maktpsykos, utgör hinder för en sådan utveckling.

Kloka individer har länge insett att mänsklighetens tillvaro måste anpassas till en objektiv rättsordning och anpassning till naturens villkor. Naturlagar och den antropiska principen som är det direkta upphovet till naturens existens och allt livs utveckling på vår planet, måste naturligtvis självklart ligga till grund för samhällsordning och politisk verksamhet. Går man emot dessa villkor blir det problem. Problemen är att insiktsmedvetna krafter hittills inte vetat hur man skall göra en sådan anpassning!

Det ligger i sakens natur att problemen måste sökas i samhällslärans regelverk: grundlagar, rättsordning, ekonomi och politik. I dessa områden ligger felen dolda. Inget av dessa regelverk visar någon anknytning till naturlagar och livslagar och följaktligen bör felsökningen närmast inriktas på dessa avsnitt i samhällsläran. Rättsordning, lagar och regelverk saknar hänvisning till natur- och deskriptiva lagar och är i praktiken grundade i för tiden och dagen subjektiva föreställningar, sk. positivistisk lagstiftning. Ekonomi, som utger sig vara ett system med utpräglat matematiskt inslag, saknar generellt värdebas. Politiken är ett fullständigt mischmasch av subjektiva föreställningar, av partsbehov och maktintressen, och inte minst ekonomiteknisk inkompetens, vilket även framgår av Gunnar Wetterbergs bok om Riksbankens historia.

Det mest iögonfallande området är de ekonomiska förhållandena, där orättvisorna är legio. En minoritet äger majoriteten av världens tillgångar. Och en majoritet av världens befolkning har osäker tillgång till restlagret.

Det ekonomiska systemet, är inte ens ett system i egentlig bemärkelse, eftersom det saknar den lagbundna systematik man kräver av ett äkta system. Regelverket är flytande och varierar efter tid och spekulation. Penningvärdet ändras dagligen och aktier och värdepapper går upp och ned som en jojo. Ekonomin är ett spel, och reglema ändras under spelets gång. Nobelpriset i ekonomi delas ut till spelteorier. Robert Merton och Myron Scholas fick Nobelpriset i ekonomi 1997 för deras formel om hur värdet på en option beräknas. Året efter, 1998, gick deras Long Term Capital Management i konkurs med en förlust på 3,8 miljarder dollar. Så mycket var deras nobelpris-belönade formel värd. Årets Nobelpris 2009 i ekonomi gick till Ellinor Ostrom för hennes förslag att städa i verktygslådan. Herre, giv mig styrka!

Det finns följaktligen anledning att granska ekonomins inkonsistenta regelverk. Man finner då att värdebasläran lyser med sin frånvaro i det ekonomiska systemet, vilket följaktligen inte är ett system i egentlig bemärkelse. I värdebasläran är en meter en meter i alla lägen, ett kilogram är alltid ett kilogram, och en sekund är alltid en sekund. Alla dessa värdebaser [mått] och många till, är relaterade till företeelser som inte ändrar sig över tiden. Metern är relaterad till planetens omkrets, kilogrammet =kilopondet är relaterat till planetens gravitation [tyngdlagen] och sekunden är relaterad till planetens rotation = dygnets längd = 24 timmar = 86 400 sekunder. Den olycksaliga låneräntan beräknas med tidsfaktorer. Arbetslöner beräknas efter antal arbetade timmar. Dock inte skatteberäkningen, som beräknas efter progressivt procenttal på årslönen, utan objektivt korrektiv, oavsett hur många timmar det tagit att intjäna årslönen för löntagare med olika timlöner. Där har vi inkonsekvensen i ekonomin som föregivet system. Skatteberäkningen skall alltså beräknas med samma värdebas som man beräknar arbetstagares lön, om systemet förväntas vara konsekvent. Låt oss se vilka följdverkningar detta innebär.

De dominerande ideologierna socialism, kapitalism, blandekonomin ”Den svenska Skvadern” = Den svenska modellen, som är en blandning av marxism och kapitalism, tillgodser vänsterns och högerns specifika intressen, men är en katastrof för nationen. Vid dessa obsoleta ideologiers hädanfärd föds ett nytt modernt vetenskapligt politiskt system, som getts namnet PERMALOGISKT SAMHÄLLE.

Permalogi – ett optimalt livsmönster

Mänskliga karaktärs- och kompetensvariationer är till stor del ett utanverk uppkommet genom olikheter i miljöpåverkan. Hitintills har alla divergerande ideologier, filosofiska och religiösa, trosföreställningar och psykiska indoktrineringar, påverkat människors beteende och motiv. Dessa yttringar orsakar motsättningar människor emellan, som i sin högsta potens leder till krig.

Ändå är människors egenskaper fysiologiskt och psykologiskt i grunden mer lika än olika, varför man kan tänka sig att det skulle kunna finnas samverkan och samlevnadsformer, som är mer symbiotiska än antagonistiska. Människans egenintresse, egocentricitet, anförs ofta som hinder för samverkan. Men är inte detta ett fenomen som indoktrinerats bland alla andra dumheter, som genom yttre politiskt tryck danat människors karaktär och egenskaper?

Visst inverkar den genetiska programmeringen på individens förutsättningar, men mest som en tabula rasa, [latin: renskrapad tavla, bildl. oskrivet blad] – en oskriven bok, vars innehåll skrivs av fostran och miljöpåverkan. Alla kan inte bli uppfinnare, författare, musiker konstnärer, läkare eller geniala vetenskapsmän. MEN – även normalbegåvade kan med rätt utbildning bli kompetenta individer med individuella specialiteter som symbiotiskt samverkar med omgivningen.

Eftersom människan och livet är skapat av naturlagar, genom en evolution som pågått i miljontals år, har människan formats för samlevnad, vilket framgår av hennes spontana familje- och släktkänsla.

Naturlagarna gäller lika för alla, vilket borgar för att samhörigheten kan vidgas till:
– I första hand nationen, som getts sin prägel efter miljön, de klimatologiska, geologiska, och biofysiska förutsättningar som är bundna till området, plus objektiv teoretisk kunskapsinlärning, som huvudsakligen bör vila på vetenskaplig grund.

– I andra hand skapas samhörighet med hela jordens befolkning.

Vi åstadkommer då ett levnadsmönster som lämpligen kan kallas Permalogi, läran om ett uthålligt samhälle i optimal samverkan. En livsfilosofi som objektivt studerar och praktiserar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet, moralen och alla människors släktskap. Det naturlagsstyrda permalogiska systemet, med sin bas i en objektiv rättsgrund som norm för en ny samhällsform, har aldrig tidigare prövats, varför möjlighet till ett paradigmskifte skymtar i framtiden. Detta kan vara den felande länken till en fredlig värld.

Permalogi är bildat på ordet Permanent som betyder: Varaktig – beständig – bestående – uthållig – fast – evig – hållbar. Och ordet Logiskt med betydelsen: Stringens – tankeriktig – rationell – förnuft – ordning – vetenskap.
Exempel: Läran om klart och följdriktigt tänkande. – Den som jobbar, skall ha betalt efter prestation och skatta enligt värdebasläran. – Läran om både ett dynamiskt, expansivt och hållbart samhälle.

 

BREV daterat 9 november 2009
Varifrån kommer pengarna?

Om vi tänker oss ett smart sätt att bli rik på följande sätt. Vi säger att du som privatperson har tillgång till en tryckpress och kan förfalska hundra- och tusenkronors sedlar exakt. Men att du inte avser att själv köpa för dessa pengar, utan lånar ut dem till andra personer mot ränta. De pengar du skulle få in som ränta är med största sannolikhet människors arbetspengar, som du riskfritt kan handla för. Skulle du då göra detta, eller förbjuder ditt samvete ett sådant förfarande? Kryssa:…JA eller… NEJ

Men om jag säger att det är just på det sättet pengar kommer till. Nej, jag luras inte. Det är sant! Så går det till, utom i Indien, Kina och tillfälligtvis i Japan. USA har har nekat bluffpengar vid fyra tillfällen. Vid dessa fyra tillfällen har Presidenterna, som förordat eller beordrat tryckningen av pengar i statlig regi, blivit mördade: James Abraham Garfield och William McKinley Den senaste presidenten som mördades var John Fitzgerald Kennedy. 1963. Andra civila motståndare har också mördats.

(Se intemet: <  HYPERLINK ”http://www.google.com&#8221; http://www.google.com >, sök på < executive order 11110 >, som ger 92 länkar).

Nittioåtta år tidigare mördades Abraham Lincoln 1865 av samma anledning, för att han låtit finansiera inbördeskriget med statligt tryckta pengar kallade Greenbacks. De engelska bankirerna hade först tillfrågats om ett krigslån, varvid de begärde 36% ockerränta, vilket Lincoln avböjde.

Man vill ju helst tro att det är staten som lagligt trycker och ger ut pengar, för att allmänheten skall kunna byta varor och tjänster med varandra via pengarna. Statliga pengar är räntefria, eftersom staten inte lånat dem av privata banker och inte betalar ränta till sig själv.

I den amerikanska Konstitutionen står det att det är Kongressen (staten) som äger rätt att utge giltiga pengar. Men p.g.a. en del arrangerade kupper har rätten att skapa och ge ut pengar överlåtits till ett konsortium av privata banker kallat Federal Reserve System, vanligtvis förkortat FED.

FED är alltså inte statligt, utan ägs av privata banker, som trycker (förfalskar) luftpengar, som de lånar ut till staten mot räntebärande Statsskuldsväxlar. (US Treasuiy bills, Treasury notes, samt Treasury bonds, med tre olika löptiden).

Dessa pengar har inte kostat FED något att framställa, [förutom själva tryckkostnaden som är försumbar i sammanhanget] eftersom de bara trycker nya pengar som de lånar ut precis som beskrivs i ingressen till denna text. I dagens läge knappar man helt enkelt in siffror (pengarna) på tangentbordet till en dator, och överför dem till låntagarens konto – mot ränta, vilken blir bankens reala inkomst. För räntan är inte kontopengar i datorn, utan arbetspengar som människor intjänat genom arbete i realproduktionen.

Om låntagaren inte kan återbetala kontopengarna med riktiga pengar, har banken inte förlorat något äkta kapital, eftersom detta har skapats ur ingenting, endast är siffror i cyberrymden. När en ny kund vill låna ett kapital, knappas detta fram på samma sätt varje gång – ur tomma intet, precis som en trollerikonstnär trollar fram en kanin ur en tom hatt. Och så debiterar banken ränta på luftpengarna, oavsett om dessa är papperssedlar eller kontopengar i en dator. I Sverige går det till på liknande sätt.

Det är obegripligt att lagen tillåter privata mellanled att tjäna pengar i form av räntor på utlåning av bluffpengar. NORDEA inkasserade 8 miljarder sista kvartalet 2008, och första kvartalet 2009 nästan 9 miljarder, på utlåning av bluffpengar mot räntor. Dessutom på fakturabetalningar, valutatransaktioner och spekulation med påhittade och i praktiken lika värdelösa derivat.

Detta måste vara bekant för mängder av finansmänniskor, privata spekulanter och politiker, som gladeligen nyttjar detta kriminella bedrägeri. Slutsatsen blir följaktligen att dessa människor måste betraktas som medbrottslingar i det största bedrägeriet av alla mot mänskligheten och världssamhället.

Här är det alltså fråga om svekfullt eller vilseledande handlande och utnyttjande av motparts oförstånd eller trångmål, vars rubricering i lagens mening är straffbart bedrägeri.

Hur skall man gå tillväga för att rättsligt åtgärda detta bedrägliga förfarande, när lagstiftande instanser uppenbart godkänner dessa operationer? Konklusionen måste ju innebära att regeringar över hela världen är illegitima! Hur kommer man åt denna pandemiska kriminalitet, när det inte finns någon jurisdiktion som står över detta osannolika tillstånd?

Svaret är att det inte går att åtgärda inom ramen för den positivistiska lagstiftning som tillämpas i hela världen, innebärande att lagen bestämmes av den regering som för tillfället sitter vid makten. Den enda möjligheten är att införa en objektiv rättsordning grundad i naturrätt och naturlagar.

Vilket är den politik som börjar med TFE och drivs av den nya medvetenhet som Permalogiskt Samhälle förordar.

Referenser: Bankerna & Skuldnätet, Ellen Hodgson Brown, 2008, ISBN 978-91-977059-4-3, Boken som i detalj beskriver det nuvarande penningsystemets månghundraåriga bedrägeri är: Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown, Anarchos Förlag som beställes på E-post <  HYPERLINK ”mailto:kontakt@anarchos.se” kontakt@anarchos.se > kr 188:- fritt i brevlådan. Eller lånas på biblioteket.
Deus Ex Machina, Karl Gustafson, 2006, ISBN 91-630-7563-0
Läs först Bankerna & Skuldnätet, och sedan Deus Ex Machina, som ger lösningen på problemet. Från referenssynpunkt är det viktigt att äga båda böckema, då de innehåller stort antal uppgifter.
Riksbanken, som är fristående från staten, köper sedlar av Crane Currencysom har köpt sedeltryckeriet i Tumba och trycker sedlar åt flera olika centralbanker. Sedlarna lånas ut gratis och bokförs på Riksbankens balansräkning som en skuld till innehavarna av sedlarna. (Tumba Sedelverk, ägs av ett USA-baserat företag; Crane Paper Company, iSverige Crane AB). Hur räntestyrningen går till beskrivs i Ekonomiska kommentarer nr 1, 2011. Från Riksbanken.

Om Plånboken som sanningsvittne skall kunna tas på allvar, krävs att red. tar del av dessa två böckers upplysningar och förslag.

Med vänliga hälsningar Karl Gustafson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s