8. Naturlagarnas betydelse för välfärd och uthållig samhällspolitik

Boken utkom 2006:
”Kapitel 1.1 Naturlagars betydelse
Många ställer sig frågan hur naturlagar kan ligga till grund för den nya ekonomi som här förfäktas. Många har inte klart för sig vad naturlagar är och känner knappt till den mest kända – tyngdlagen eller gravitationen. Att ett äpple som lossnar från trädet faller nedåt mot marken och inte flyger upp mot rymden är förstås svårt att sätta i samband med kravet på ett objektivt grundat samhällssystem. Gravitation är den kraft som två kroppar (massor) utövar på varandra. (Se definition längre fram i texten).

Gravitationens storlek bestäms av planetens massa. Direkt beroende av gravitationen är atmosfärens sammansättning, vilken är av fundamental betydelse för livets fortbestånd. Syrekoncentrationen är normalt 21,8 %. Resten är kväve och minimala mängder ädelgaser. Om gravitationen rubbades det minsta skulle syrebalansen också ändras. En mycket ringa ökning av syrekoncentrationen och därmed oxidationstrycket skulle med- föra att skogsbränder skulle utbryta över hela världen. Det genom bränderna förbrukade syret skulle ersättas av CO2 och giftiga gaser som skadar eller omöjliggör syreberoende liv.

En minskning av syrekoncentrationen skulle ändra det osmotiska trycket och störa syreupptaget varvid syreberoende liv skulle kvävas. Konsekvenserna för den ekologiska bakteriebalansen är oöverskådliga och skulle utsläcka allt högre liv. Om syrehalten sjunker under 18 % skulle allt syreberoende liv utsläckas.

Om gravitationen skulle vara mindre än den är i dag skulle vattenångan i atmosfären öka och planetens uppvärmning skulle stiga avsevärt, till bastuvärme, varvid de arktiska isarna skulle smälta och flacka kustområden skulle läggas under vatten. Om gravitationen vore större än i dag skulle vattenångan i atmosfären minska och följden skulle bli att mer infraröd utstrålning kylde ner planeten till arktiska nivåer.

Nu kommer gravitationen inte att ändras som väl är. Med det sagda vill jag bara exemplifiera hur viktig värmebalansen och gravitationens oföränderlighet är för livet på planeten.

Vi lever alla under naturens villkor och människans hälsotillstånd som temperatur-mässigt ligger inom 36,5–37,5° C; alltså en grad. I andra temperaturer är organismen sjuk. Över 42° C kroppstemperatur koagulerar kroppens proteiner (äggvita) och människoliv kan inte existera. Vid 25° C kroppstemperatur avstannar metabolismen och vid några grader lägre temperatur stannar hjärtat.

Gravitationsfysiologi
Läran om inverkan av tyngdkraftsfält (gravitation) på livsprocesserna. Normalgravitationen har fysiologiska inverkningar på människan under hela livet. Tyngdkraften påverkar orienterings– och balanssinnet, kroppsställningen, skelettets och muskulaturens uppbyggnad och ämnesomsättning, hjärtats och lungornas funktion samt även immunsystemet och hormonella mekanismer. Ett välbekant tecken på att människan inte är helt anpassad till normalgravitationen är svimning orsakad av långvarigt stillastående. Den upprätta ställningen leder till blodansamling i kroppens nedre delar, varigenom blodförsörjningen till hjärnan kritiskt försämras. Många funktionsrubbningar, särskilt sådana som hör till åldrandet, beror på en fortskridande oförmåga hos kroppen att motverka den ständiga belastning som tyngdkraften utgör. Exempel på sådana är störningar i balanssinnet, ryggont och ischias, urkalkning av skelettet (benskörhet), vissa rubbningar i hjärtfunktion och blodomlopp. När gravitationen inte får verka i kroppens längdriktning, som vid långvarigt sängläge, (veckor/månader) inträder degenerativa förändringar hos såväl sjuka som friska. Inaktiviteten leder till förlust av mineralämnen från skelettet och till muskelatrofi; upprätt ställning kan inte intas p.g.a. svimningsbenägenhet. Se Nationalencyklopedin

Politikernas och finansvärldens okunnighet om eller nonchalans om naturlagarnas betydelse är anledningen till att förgiftningen av luften genom okontrollerade utsläpp negligeras. Den minsta ändring av någon av naturlagarnas eller naturkonstanternas kvantitativa värden skulle påverka alla de andra och livsförutsättningarna skulle sättas ur spel på tusentals sätt. Hänsyn till naturlagarnas villkor är en nödvändighet i ett objektivt grundat samhällssystem.

Men det finns fler naturlagar. Några garanterar materiens stabilitet. De naturlagsbundna krafter som råder i atomens inre, den starka och svaga kärnkraften, samt de elektriska och elektromagnetiska krafter, vilka verkar tillsammans och balanserar varandra är exempel på detta. Skulle minsta avvikelse uppstå kunde exempelvis elektronerna inte ligga kvar i sina banor runt atomkärnan och då skulle hela materiekomplexet kollapsa och därmed allt liv upplösas.

Naturlagar bestämmer också materiens sammansättningar i kemiska föreningar. Det periodiska systemet är kanske det som tydligast inverkar på livets tillkomst, utformning och fortlevnad. Växters och djurs organiska ämnesomsättning är även den en direkt tillämpning av ovillkorligt naturlagsbundna kemiska lagar.

Om vi får i oss gift, föroreningar eller ämnen som inte kan omsättas till energi i vår kropp eller om vår föda saknar de vitaminer och mineraler som kroppen behöver, så vet var och en att livet flyr.

Människan är en komplex väv av individuella ”minimax-värdebaser”, som inte kan över- eller underskridas utan risk för allvarliga konsekvenser.

1.2 Asymmetriskt energiflöde
Inget liv kan existera utan ett asymmetriskt energiflöde. Det betyder att varje levande organism måste ta in mera energi än som ges ut. Om lika mycket gavs ut som mottogs, skulle det röra sig om en perpetuum mobile av andra graden, vilket som bekant är orimligt. Detta är helt i överensstämmelse med termodynamikens lagar.

Ingen organism kan följaktligen leva av eget arbete. Tillskottsenergi måste hämtas utifrån genom solen och födan, i praktiken genom att äta andra organismer. Längst ner i energikedjan ligger de organismer som med hjälp av solenergi (fotosyntes) kan omvandla koldioxid och vatten till kolhydrater (socker, stärkelse, cellulosa m.m.). Fotosyntesen är en mycket komplicerad kemisk reaktion med omflyttningar av elektroner och joner, som i detalj inte kan redogöras för här, men ser i förenklad form ut som följer:
CO2 + 2H2O + solljus ————— O2 + CH2O + H2O

där CH2O är en förenklad skrivning av kolhydrat. Syret i det vatten som fanns från början bildar syrgas, O2, d.v.s. vattnet oxideras till syrgas, medan syreatomerna i det vatten som bildas kommer från koldioxiden, CO2. Växterna utgör det extra energi-tillskott som växtätare intar. Dessa äts i sin tur av djur, som i stigande skala ligger högre i näringskedjan. Alla dessa organismer ”rövar” energi i naturens skafferi, men som regel inte från den egna arten. Människan som livsform är ett märkligt fenomen. Hon rövar sin tillskottsenergi från alla livsformer, ibland även från sin egen art. Varför saknas hos människan den spärr som gör att djuren, med vissa undantag, inte dödar och äter sin egen art?

Växter, frukter, ägg, fisk, insekter, maskar och smådjur ingick i den primitiva stenåldersmänniskans diet. (Paleolitisk tid, 15 000 f.Kr.). Naken och utan redskap kunde människan inte föda sig på annat sätt än att äta av de energiformer som fanns omkring henne i naturen. Under evolutionens långsamma förlopp lärde sig människan att förfärdiga enkla redskap, en primitiv teknik, som ökade hennes produktionskapacitet och villkorade överlevande. Utan tekniken kan dagens människa inte fortleva. För att upprätthålla den standard som en individ i dagens moderna samhälle är i besittning av skulle det i forna tider ha krävts c:a 8 000 människors manuella arbete.

1.3 Detta kan man räkna ut på många sätt
Kaloriintaget för en vuxen människa per dag måste uppgå till en viss miniminivå för att hålla igång kroppsmaskineriet. I ungefärliga genomsnittsmått är intaget följande:

Med ett för lågt kaloriintag per dag kan kroppsfunktionerna inte upprätthållas och man tynar bort och dör. Detta sker approximativt vid ett energiintag någonstans mellan 1000–1500 kcal. För att upprätthålla endast kroppsfunktionerna åtgår (sovande) 1600 kcal. Man kan sitta uppe, men inte utföra någon sysselsättning vid 2000 kcal. Lätt arbete kan utföras vid 2 800 kcal. Tyngre kroppsarbete kräver 3 000–6 000 kcal.

Om vi utgår från att 3 000 kcal/dygn krävs för att hålla en frisk arbetsför människas organism plus arbetsprestation i gång, så motsvarar det genomsnittligt en kontinuerlig effekt på 144 Watt under dygnet (=3 456 Wt/dygn). Nu vet man genom experiment att den effekt en människa kan utveckla genom att på en testcykel driva en generator kan hålla en 20W glödlampa lysande under en arbetsdag; 20 W ggr 8 tim gör 160 Watt- timmar. Om man köper 1 000 Wt (1 kWh) från elverket, så kostar det ca 50 öre. Människans dygnsproduktion var enligt ovan 160 Wt, vilket skulle motsvara ca 8 öre för en dags arbete. Men hennes energiinput var 3 000 kcal, vilket motsvarar ca 3 489 Wt (=1:74 kr) och outputen var 160 Wt, vilket ger en verkningsgrad på ca 5 %. Det är inte mycket och det går följaktligen inte att leva på sitt eget arbete.

Men personen som presterat elenergi för 8 öre på en arbetsdag genom att trampa en testcykel som driver en elgenerator, har i sitt ordinarie arbete en lön på ca 80 kr/tim (medeltimlön). På en dag tjänar hon 640 kronor = 64 000 öre; vilket är 64 000/8 = 8000.

För sitt arbete har hon fått 8 tusen ggr mer än vad hon presterat, räknat i fysisk energi. Det kan man se som att denna persons standard motsvarar den energi som 8 000 människor presterat manuellt på en dag och skänkt åt henne, om man bortser från skatt, och om tekniken inte funnits.

Om man räknar med att hon får betala 90 % i skatter, synliga och dolda, räntor och avgifter (och om hon inte kan skatteplanera), så återstår endast 64 kronor, vilket motsvarar 800 ggr mer än hon presterar. Av detta förstår man att en människa inte kan leva på sitt arbete om hon inte får ett asymmetriskt födotillskott (växter och djur) med hjälp av den moderna tekniken. Energitillskottet utgår i vår tid som bidrag eller ”för hög” lön i förhållande till prestationen, sett i rent fysiska termer.

Detta energitillskott är genom skattelagstiftningen så precis avvägt i förhållande till lönen att individen kan överleva till nästa dag, för att kunna prestera lika mycket som under gårdagen och sedan tvingas avstå lika mycket i skatter, räntor och avgifter. Dag ut och dag in, år ut och år in. Förhållandet är inget annat än slaveri i sofistikerad form. Individen får nämligen aldrig så mycket över av sin bruttolön att hon kan bygga upp ett eget sparkapital enbart på manuellt arbete, sett som fysisk energi.

1.4. Det finns fler för livets fortbestånd nödvändiga livsvillkor (värdebaser)
Vi kan inte vara vakna hur länge som helst utan sömn. Vi blir trötta av arbete och får vi inte den psykiska stimulans som håller livsviljan levande genom signalsubstanser, hormoner och immunsystem, så kollapsar vi inom kort. (Utbrändhet).

Just i dagens politiska läge när påfrestningar och prestationskrav från samhället ökar till ett läge som den mänskliga konstitutionen inte är skapad för uppstår den nya folksjukdomen stress. Stresstillstånd under längre tid tömmer kroppens förråd av vitaminer och mineraler. Icke livsbefrämjande hormoner och signalsubstanser härjar i människokroppen, immunförsvaret bryter ihop och ett flertal typer av livsfarliga sjukdomar drabbar människorna. Cancerceller uppstår flera gånger i minuten, men elimineras av immunförsvaret om detta är friskt och aktivt.

Här finner vi också att livets fysiologi är intimt sammankopplat med tidens cykliska förlopp, eftersom livet har uppkommit i samspel med alla de naturlagsbundna villkor som råder på vår planet. Ljus och mörker, planetens rotation och kretsloppet kring solen bestämmer i stort sett de tidsbegrepp som allt liv är underställt på Jorden.

Det vi kallar tidens periodicitet är ovillkorligt styrt av samma fysiska naturlagar som bestämmer materiens stabilitet, planeternas kretslopp, positioner i solsystemet etc. Solen är en naturlig fusionsreaktor på betryggande avstånd, vilken genom gravitationens inverkan omvandlar 4 vätekärnor till 1 heliumkärna plus energi. Eftersom en helium-kärna väger något mindre än fyra vätekärnor, har en mycket liten del massa omvandlats till energi, som strålar ut som solljus bland annat. Denna energis storlek, 1023 kcal/sek, motsvarar en värmemängd som skulle värma ett hav med 1000 mils längd och bredd och en mils djup, från noll grader till kokpunkten, på en sekund.

Solens viktminskning genom utstrålningen uppgår till ca 4 miljoner ton per sekund. Solens massa är emellertid så stor att förlusten av materia först efter 20 miljoner år har åstadkommit en minskning av solens nuvarande massa med en miljondel. Denna energi strålar ut i rymden och mindre än en miljarddel faller in mot jordklotet. Denna lilla bråkdel, men med jordiska mått ofantliga värmemängd, håller i gång allt liv, alla livsuppehållande funktioner, väderlek och klimatet på vår planet. Allt detta är ofrånkomligen en följd av naturlagar.

Tid–energi–gravitation–kärnkrafter–ljus–mörker etc. är allt sammankopplat och helheten manifesterar sig i materia–liv–periodicitet o.s.v. Om naturlagarna inte vore livsbefrämjande skulle naturligtvis inget liv uppkomma. Omvänt kan man påstå att när livet ständigt kränks på vår planet, så beror det inte på naturlagar utan på felaktiga politiska/juridiska lagar beslutade av maktmänniskor.

Dessa subjektivistiska lagar(1), rättare sagt samhällsregler eller politiska tvångsregler, är till sin karaktär av det slaget att de gynnar maktägarnas egna intressen på bekostnad av övriga människor, d.v.s. den majoritet vanliga människor som inte har något inflytande på lagstiftningen. Detta fenomen kan tydligt iakttagas i exempelvis nyligen självständiga  afrikanska stater där presidenten och ledarskiktet kan stjäla landets huvudsakliga produktionsresultat samt u-landsbidrag och därmed lämna vanliga människor i maktlös-het och fattigdom. I s.k. demokratiska länder sker samma sak med mer sofistikerade metoder. I en diktatur sker maktutövningen med våld. I en falsk demokrati sker maktut-övningen med förespeglingar.

(1) Uttrycket ”lagar” för våra politiska samhällsregler är i själva verket oegentligt eftersom termen lag betecknar objektiva opåverkbara förhållanden och det i detta fall rör sig om föränderliga subjektiva bestämmelser, beslutade av människor. Man borde kanske beteckna dessa som juridiska regler i stället.

Man säger att vi har demokrati i vårt land. Men det är närmast en chimär. Den lilla människan kan rösta på en politiker, vilken hon inte vet något om och i synnerhet inte har någon garanti att denne verkligen företräder hennes intressen. Denna utbredda vanföreställning (som allt fler lyckligtvis börjat genomskåda) är endast ett bedrägeri iscensatt för att politikerna skall få en välavlönad sysselsättning och en hett åtrådd maktposition.

För övrigt saknar samtliga politiska ideologier objektiv grund, trots tidens påstått höga bildningsnivå. Samtliga ideologier vilar på dogmer och grumliga, mestadels känslomässiga, föreställningar om dessas betydelse för samhällsutvecklingen. Hos politikens företrädare är dessvärre maktbegär, egoism och girighet dominerande drivkrafter. Alla de hundratals affärer i maktens kretsar som avslöjats i vårt lilla land, där ärlighet, ansvar, solidaritet och demokrati påstås ha sin hemvist, belyser en verk- lighet av motsatt slag och vad vi ser är förmodligen bara toppen på isberget.

Det är både orimligt och orättsligt att bygga samhällsordningen på ett fåtal makt-människors subjektiva anspråk och föreställningar om sin egen betydelse för samhällets utformning (diagnos: psykopati och/eller sociopati). Om människor lever under förhållanden som framkallar problem av alla tänkbara slag, fysiska och psykiska sjukdomar, ekonomiska överlevnadssvårigheter, svält, misär, arbetslöshet, krig och konflikter o.s.v. så måste man inse att orsakerna till problemen står att finna i tidigare tagna politiska beslut. Dessa beslut har inte varit livstillvända och utvecklings-befrämjande och har följaktligen skapat förhållanden som är naturvidriga och inhumana.

Den närmast liggande åtgärden för att förbättra människors livskvalitet på alla områden är att förändra ekonomin och göra den till ett naturlagsanalogt äkta objektivt system. Genom att integrera tidfaktorn som objektiv värdebas med sitt absoluta korrektiv för ekonomin (vilket tekniskt är mycket enkelt) åstadkommer vi maximal verkan med minimal insats. Övergång till ett nytt tidsrelaterat beräkningssätt för skatt är ett grundläggande villkor för en ny livstillvänd samhällsform, där individen genom en ny objektiv rättsgrund får äganderätt till sitt eget arbetes resultat – därutöver kontroll över sin ekonomi samt möjlighet och rätt att själv äga sina livsvillkor, planera sitt liv och utveckla sina drömmar utan hinder eller inblandning från hittillsvarande makthavare”.

*

 

Annonser

Om tidfaktorekonomi

Interested in new economical ideas - to save the world!
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till 8. Naturlagarnas betydelse för välfärd och uthållig samhällspolitik

  1. Anna Gustin skriver:

    1972 utkom en bok som heter ”Tillväxtens gränser – en första rapport om ett forskningsprojekt om mänsklighetens situation”. (Limits of growth).

    Jag vill bara förmedla att detta var i början av 1970-talet. Det har alltså gått nästan 40 år sedan… och allt ha bara brakat på…politiker lyssnar inte på forskare! På baksidan står det:
    ”Om världens befolkning, industriproduktionen och miljöförstöringen fortsätter att växa i samma takt som hittills kommer det globala systemet att bryta samman inom 100 år. En snabb och okontrollerbar folkminskning till följd av svält och farsoter är då att vänta. Räddningen ligger i en gradvis men snar övergång till ett samhälle i vilket tillväxt för kvalitet istället för kvantitet dominerar”.

    Tidfaktorekonomin skulle bli ett sådant system…men vad ska man göra när de maktbenägna inte intresserar sig för annat än sin egen status och sin egen position och därmed sin egen rikedom. Vår värld styrs av de största egon…ingen skillnad någonstans i världen. Den form av demokrati vi har hjälper de minst lämpade fram. Idén har också funnits i mer än 40 år. Men politikerna leder oss mot undergång!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s